Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Förskollärarutbildning - erfarenhetsbaserad

Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Vår 2024

  • Distans
  • Distans

Om utbildningen

Förskollärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning som ska ge studenten en tydlig läraridentitet med en inriktning mot detta verksamhetsområde. Programmet omfattar 180 hp och leder till förskollärarexamen om 210 hp varav 30 hp tillgodoräknas mot yrkeserfarenhet. Utbildningens utgångspunkt är de kunskaper och erfarenheter som studenten har med sig från arbetet i förskolans pedagogiska verksamhet. Arbetslivserfarenheten resulterar i ett generellt tillgodoräknande omfattande 30 hp som görs när studenten genomfört programstudierna och är godkänd på programmets samtliga 180 hp. Utbildningen är förankrad i grundläggande demokratiska värderingar och förbereder förskollärare för yrkesverksamhet i en föränderlig värld. Utbildningen strävar till ökad internationalisering. Internationellt angelägna utbildningsfrågor och utbildningsperspektiv behandlas återkommande. Därtill finns möjlighet att förlägga kortare eller längre utbildningsperioder vid utländska lärosäten. Yrke, ämne, forskning i samverkanUtbildningens grundläggande perspektiv är yrke, ämne och forskning i samverkan. Det betyder att samtliga delar av utbildningen omfattar de tre perspektiven, men i varierande grad. En nära samverkan mellan handledare i förskola och lärarutbildare på högskolan ses som en förutsättning för studentens yrkesutveckling och utbildningens genomförande.Genom utbildningen får studenten utveckla en lärarprofession med ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskap, kunskapsutveckling och den egna lärarrollen. Det akademiska skrivandet i olika genrer och kontexter är en integrerad del i studentens läroprocesser. Språk och skrivande betonas utifrån ett kommunikativt lärandeperspektiv. Studenten ska utveckla kunskap om barns språkutveckling men också utveckla sin egen skrivkompetens. Under utbildningens olika kurser ges studenten möjlighet att genom skrivande, dokumentation, analys och reflektion förhålla sig till olika aspekter av kursinnehållet i relation till sin egen yrkesutveckling. Utbildningen i sin helhet erbjuder en bas för vidare studier och forskning inom yrket.Utbildningsvetenskaplig kärnaStudierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande: ·skolväsendets historia, organisation och villkor samt förskolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna·läroplansteori och didaktik·vetenskapsteori och forskningsmetodik·utveckling, lärande och specialpedagogik·sociala relationer, konflikthantering och ledarskap·uppföljning och analys av lärande och utveckling, samt utvärdering och utvecklingsarbete.ÄmnesstudierDet förskolepedagogiska området omfattar: ·didaktiska perspektiv på barns lek, lärande och utveckling·ämnesintegrerat och tematiskt arbetssätt·språk och kommunikation·matematik·estetiska lärprocesser·naturvetenskap och teknik·digitalisering och digital kompetens·motorik och hälsa.Inom det förskolepedagogiska området genomförs ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande 15 hp. I arbetet ska studenten utveckla fördjupade kunskaper inom ett valt område och ett vetenskapligt förhållningssätt till sin yrkesverksamhet. I arbetet ges studenten möjlighet att knyta samman kunskaper inom det valda området med kunskaper och erfarenheter från den utbildningsvetenskapliga kärnan och VFU:n.Verksamhetsförlagd utbildning Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) omfattar 19,5 hp som genomförs med kvalificerad handledning i förskola. VFU genomförs i annan förskoleverksamhet än den där studenten har anställning.VFU:n utgör en del av ämnesstudierna och knyts till ett för respektive moment relevant innehåll. Genom VFU:n ges studenten möjlighet att möta förskolan som kunskapsfält, yrkesfält och forskningsfält. Utbildningen ska ge studenten förutsättningar att förstå, inspirera och stödja barns tänkande och lärande och vetenskapligt grundad kunskap ges utrymme att möta beprövad erfarenhet samt olika kunskapstraditioner. VFU: n har en uttalad progression med utgångspunkt i minst 3 års yrkeserfarenhet där studenterna har prövat och reflekterat över sitt kommande yrke som förskollärare.Studenten handleds kontinuerligt under varje VFU-period av en handledare. Lärarutbildare vid högskolan (besökande lärare) tar del av verksamheten på förskolan och observerar studentens undervisning. Student, handledare och besökande lärare genomför ett trepartssamtal kring studentens arbete i relation till målen för den aktuella perioden och i relation till tidigare perioder.Under VFU-periodernas gång ökar studentens eget ansvar för förskoleverksamheten successivt. I den avslutande VFU:n förväntas studenten under handledning ta ett helhetsansvar för verksamheten i den barngrupp där VFU:n genomförs samt utifrån ett vetenskapligt synsätt analysera den egna yrkesrollen. Under termin fyra erbjuds studenten möjlighet att genomföra VFU utomlands.KursstrukturÅr 1Barns lärande, förskolans organisering och förskollärarens yrkesroll, 30 hpUtbildningsvetenskaplig kärna 1, 10 hpLek, utveckling lärande 1, 10 hpLek, utveckling lärande 2, 10 hpLedarskap, pedagogisk mångfald och social hållbarhet i mötet med alla barn, 30 hpUtbildningsvetenskaplig kärna 2, 15 hpLek, utveckling, lärande 3, 15 hp År 2Förskolans ämnesdidaktik 1, 30 hpUtbildningsvetenskaplig kärna 3, 7,5 hpLek, utveckling lärande 4, 22,5 hp varav 6 hp VFU Förskolans ämnesdidaktik 2, 30 hpUtbildningsvetenskaplig kärna 4, 7,5 hpLek, utveckling lärande 5, 22,5 hp varav 6 hp VFU År 3Undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, 30 hpUtbildningsvetenskaplig kärna 5, 10 hpLek, utveckling lärande 6, 5 hpSjälvständigt arbete , 15 hpFörskollärarens uppdrag och yrkesetik 1, 15 hpUtbildningsvetenskaplig kärna 6, 10 hpLek, utveckling lärande 7, 5 hpFörskollärarens uppdrag och yrkesetik 2, 15 hpLek, utveckling lärande 8, 15 hp varav 7,5 hp VFU

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2Tre års dokumenterad yrkeserfarenhet motsvarande minst 75% inom förskolans eller förskoleklassens pedagogiska verksamhet eller motsvarande.

Examen & Intyg

Förskollärarexamen
Högskolan Kristianstad
Box 59
291 88 KRISTIANSTAD

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...

Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar.

Highlights