Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre

Längd
60 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Distans
  • Distans

Om utbildningen

Programmet omfattar 60 högskolepoäng varav verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör 9 högskolepoäng. Programmet genomförs på halvfart och bedrivs som en nätbaserad distansutbildning med integrering av teori och empiri. Internationell samverkan bedrivs med lärosäten såväl inom som utanför Europa, vilket ger studenter möjlighet att genomföra hel eller del av kurs vid universitet i annat land. Utbildningen genomförs som ett program i samverkan med Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Jönköping University, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet.Programmet drivs via en, för de fem lärosätena gemensam, virtuell utbildningsmiljö i syfte att skapa goda förutsättningar för lärande. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarium och föreläsningar. Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de kurser som ges inom programmet vid samverkande lärosäten. Ett självständigt arbete (examensarbete) på avancerad nivå omfattande 15 högskolepoäng ingår, där studenten fördjupar kunskapen inom ett självvalt område inom huvudområdet omvårdnad med inriktning vård av äldre. Genom hela utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre hålls en arbetslivsnära profil där lärandet ses som en process där teori och praktiskt handlande integreras. Kurserna bygger successivt på varandra där ett tidigare studerat område kan betraktas ur ett nytt perspektiv och därmed ge fördjupad förståelse.I varje kurs sker ett integrerat lärande där teoretiska frågeställningar studeras och omsätts i praktisk handling eller genom att autentiska komplexa situationer/problem, även med ofullständig information analyseras och studeras teoretiskt, för att sedan återkopplas till och användas i arbetslivet. Studieuppgifterna bearbetas och utvecklas i relation till respektive kursers innehåll, dels via diskussioner i diskussionsforum med andra studenter, dels vid lärarledda seminarier i en virtuell miljö, medan andra uppgifter genomförs i samband med VFU. Studenterna får på detta sätt del av komplexa situationer hämtade från olika kontexter, vilka kan fördjupa egen kunskap och också tillämpas i nya och bredare sammanhang, så kallad transfer of knowledge. Genomgående i utbildningen utvecklas studentens självständighet och förmåga att bedöma och hantera komplexa frågeställningar genom integrering av teori och empiri. Varje student sammanfattar och reflekterar kontinuerligt över det egna lärandet och behov av ytterligare kunskap i en individuell portfolio. Kurser inom programmetÅr 1Omvårdnad, hälsa och livsvillkor hos äldre 7,5 hp (Jönköping University) Personcentrerat och familjefokuserat förhållningssätt vid vård av äldre 7,5 hp (Linnéuniversitet)Komplexa ohälsotillstånd hos äldre 7,5 hp (Högskolan Väst) Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre 7,5 hp (Högskolan Väst)År 2Palliativ vård till äldre personer med komplexa vårdbehov 7,5 hp (Högskolan Kristianstad) Självständigt arbete (examensarbete) inom omvårdnad med inriktning vård av äldre 15 hp (samtliga lärosäten) Organisation, ledning och utveckling med inriktning vård av äldre 7,5 hp (Göteborgs universitet)

Så ansöker du

Legitimation som sjuksköterska med 180 hp inkluderande ett självständigt arbete om 15 hp eller Kandidatexamen inom huvudområdet Omvårdnad, samt yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring på heltid som sjuksköterska.

Examen & Intyg

Specialistsjuksköterskeexamen
Högskolan Kristianstad
Box 59
291 88 KRISTIANSTAD

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...

Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar.

Highlights