Yrkesutbildning

Grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (Steg 1) med digital behandling

KBT teamet, Distans
Längd
4 terminer
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Nästa startdatum
28 augusti, 2023 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-08-14
Utbildningsform
Distans
Språk
Svenska
Längd
4 terminer
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Nästa startdatum
28 augusti, 2023 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2023-08-14
Utbildningsform
Distans
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen 👍

Videoreportage

Grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (Steg 1) med digital behandling

Komplett Grundläggande Psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (Steg 1) med Digital behandling.

Vår bredaste utbildning ger dig omfattande förståelse för de principer och metoder som används inom kognitiv beteendeterapi. Du utvecklar nya strategier i mötet med andra människor och kan hjälpa både individer och grupper att forma och bibehålla en bättre vardag. Utbildningens bredd och omfattning ger dig en kompetens som är användbar i många branscher. Den erbjuder en hög akademisk kompetens och en gedigen kliniska kompetensen där du lär dig hantverket.

 • Du får de verktyg och den kompetens du behöver för att bedriva psykoterapeutisk behandling under handledning.
 • För dig som arbetar med människor inom exempelvis vård, skola, företagande, idrott etc. blir din nya förståelse för bemötande och kommunikation en stor tillgång.
 • Ger dig möjligheten att arbeta med digital behandling
 • Ger dig möjligheten att vidareutbilda dig inom den Legitimationsgrundade utbildningen i psykoterapi (Pykoterapeutprogrammet, Steg-2) och bli legitimerad psykoterapeut. Se universitetens hemsidor.

Vad gör att du skall välja vår utbildning:

Du har möjlighet att få en gedigen komplett Grundläggande Psykoterapiutbildning, steg 1 , KBT, av hög kvalitet, som du till stor del kan genomföra digitalt.

Det finns ingen översyn avseende privata utbildningar och därför kan man i denna "djungel" enbart utgå från kunskapsnivån kliniskt och akademiskt från Utbildningsansvarig som är den som ansvarar för dessa delar. Denna utbildning har specifika krav sedan många årtionden tillbaka som bör följas, vilket universitet vid antagning till vidareutbildning utgår från.

KBT Teamet har som har i första hand fokus på att få dig som deltagare att uppnå en hög kompetens inom KBT och ge dig en komplett Grundläggande psykoterapiutbildning.

Vår kliniska erfarenhet hjälper att ge dig kunskap utöver vad litteraturen kan ge och få svar på frågor av någon med lång klinisk erfarenhet.

Utbildningsansvarig i KBT Teamet, som ansvarar för kvalitén på innehåll och pedagogik, har en lång erfarenhet av genomföra KBT utbildningar, en lång och bred klinisk erfarenhet av klient arbete samt har förläst det mesta inom KBT i över 35 år, på olika nivåer nationellt likväl som internationellt. Detta präglar innehåll och genomförandet av kunskapen.

PROBLEMOMRÅDEN OCH METODER SOM INGÅR

Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT:
Depression, Panikångest, Specifik fobi, Social ångest, OCD / Tvångssyndrom, Hälsoångest, Generaliserat ångestsyndrom, Smärta, Stress, Sömn, PTSD, ASD / ADHD, Ätstörningar, Missbruk, Psykos, Samtalsmetodik, Mindfulness, ACT,

Digital KBT behandling
Forsknings – utvärderingsmetoder, Psykiatrisk diagnostik,

Psykoterapi under handledning . På plats och digitalt. Digitalt endast för deltagre från orter långt från där vi erbjuder på plats. Begränsat antal platser.

Föreläsningsdagar / Övningsdagar termin1-3 i Stockholm (förläggs till mitten oktober till slutet november).

Egen terapi i form av självkännedom och professionell utveckling, i grupp och individuellt. Sker till största delen digitalt    

Utbildningshandledning: 120 timmar i grupp om 4 på termin2-4. ( på plats och i vissa fall digitalt.

Utbildningens målsättning 
Målsättningen med utbildningen är att ge bred och omfattande kunskap i den kognitiva beteendeterapins teoretiska utgångspunkter, analys, kliniska tillämpningsområden, psykoterapeutiska arbetsmetoder och empirisk forskning. Den studerande förväntas efter slutförd utbildning besitta de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att under handledning kunna arbeta med KBT både individuellt och i grupp.

Utbildningen är godkänd av Socialstyrelsen att tillgodoräknas inom ramen för läkares specialistutbildning i psykiatri. Slutförd och godkänd utbildning ger behörighet att söka legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar med behörighetskrav på grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi (exempelvis steg 2).

Universitets och Högskolerådet ser över och godkänner utbildningar inom universitet och högskolor.
För privat utbildningar finns ingen översyn. Man bör utgå från bl.a. utbildningsansvarigs kliniska erfaren och erfarenhet av att genomföra utbildningar.

KBT teamet har sedan 2005 haft flertal deltager som studerat vidare på Psykoterapeutprogrammet.

För mer information om Grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (Steg 1) med digital behandling, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

28 augusti, 2023

 • Distans
 • Distans
 • Svenska
 • Sista ansökan: 2023-08-14

Kursinnehåll

Introduktion

Genomgång av utbildningens innehåll och litteratur, presentation av kognitiv beteendeterapi och dess historik och utveckling.

KBT-relaterade teorier

Genomgång av grundläggande teoretiska begrepp, teorier och modeller inom KBT vilket lär deltagaren att förstå och genomföra analyser och behandlingsplanering och få en förståelse för ett kognitivt beteende inriktat behandlingsalternativ.

Problemformulering, problemanalys, konceptualisering, diagnostik och psykopatologi

Utbildningsmomenten har tonvikt på analysmetoder inom KBT, problemanalys och funktionell analys samt psykoterapeutiska teorier och metoder inom kognitiv beteendeterapi.

Psykoterapeutiska teorier och metoder för förändring

Övningsdagar med föreläsningar och praktisk träning i de vanligast förekommande behandlingsmetoderna och analyser.

Forskningsmetodik och vetenskapsteori

Forskning och forskningsmetodik i allmänhet och forskning relaterad till KBT. Förmågan att bedöma forskning på området är en viktig faktor för att kunna ta ställning till forskningsrön och tillägna sig kunskaper från evidensbaserad forskning.

Psykofarmakologi 

Kunskap om psykofarmaka och i relation till psykoterapeutisk behandling.

Problemområden och metoder som ingår

Depression, Panikångest, Specifik fobi, Social fobi, OCD / Tvångssyndrom, Hälsoångest, Generaliserat ångestsyndrom, Smärta, Stress, Sömn, PTSD, ASD / ADHD, Ätstörningar, Missbruk, Psykos, Samtalsmetodik, Mindfulness, ACT.

Etik avsnittet har utökats, då många haft önskemål om detta och det är en viktig del. Det leds av profession inom detta område.

Kurs i Digital behandling.

Varje avsnitt ger möjlighet till: Frågor och Quiz,

Övrigt: Övningar, digitala träffar för frågor med utbildningsansvarig

Självkännedom och professionell utveckling (tidigare egenterapi)
Omfattning:
Den startar med en heldag är på plats i Stockholm. Resterande studier sker digitalt.
Kursen motsvarar 3 hp. 

Utbildningens upplägg

Den Grundläggande psykoterapiutbildningen (steg 1) ger en bred och mångsidig bas inom KBT, med betoning på evidensbaserade principer och behandlingsmodeller för de vanligast förekommande psykologiska/psykiatriska beteendeproblem vi träffar på. Utbildningen ger kunskaper och färdigheter som krävs för att under handledning kunna bedriva psykoterapi med beteendeterapeutisk (BT) inriktning.

Utbildningen är på grundläggande nivå och omfattar en tidsåtgång per termin om ca 40% av en heltid fördelat över fyra terminer.

Distans innebär: textföreläsningar, videoföreläsningar, där du kan läsa när det passar dig och alltid återgå till materialet.
Föreläsningar på plats i centrala Stockholm är 2 sammanhängande dagar/ termin 1-3

Utbildningshandledning kan ges på orterna: Stockholm, Göteborg eller Karlstad, termin 2-4. I vissa fall även på andra orter.

Föreläsningar, övningar och möten löper över hela utbildningen på distans och på plats i Stockholm (två tillfällen per termin). Förutom undervisning förutsätts att tid regelbundet finns avsatt för inläsning av litteratur och handledning och klientarbete.

Litteratur

Litteraturen omfattar runt 3 600 sidor. Notera att delar av litteraturen är på engelska. Studenten ansvarar för att ta till sig studielitteraturen på egen hand. Litteraturlista ges i samband med utbildningens start och finns alltid tillgänglig via utbildningsportalen.

Examination

Examinationer sker terminsvis. De betyg som sätts är godkänd eller underkänd. Examinationers utförande varierar från digital sals tenta, hemtenta till grupp övningar och muntliga presentationer.
Handledare utgår från särskilda kriterier för att godkänna studenten på det kliniska momentet.

Handledning

Handledningen omfattar 120 timmar och sker i grupper med max 4 deltagare under termin 2 till 4. Handledning sker på plats I Stockholm, Göteborg , Karlstad om möjligt och ev annan ort beroende på deltagare samt kan även ges digitalt. Handledningen är viktig för inlärning av såväl problemanalys som behandling och beteendeförändring. Deltagaren ska behandla tre klienter med olika diagnoser och sammanfatta varje klient i en behandlingsrapport som skall godkännas. 

Så ansöker du

Behörighet

Särskild behörighet kan den få som via intervju med utbildningsansvarig ges en sådan. Kontakta utbildningsansvarig angående detta.

Grundläggande behörighet

 • Ansökande har avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
 • Ansökande har avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andra språk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan.
 • Ansökande har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
 • Ansökande har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i någon av föregående punkter.

Du ansöker genom att ladda ner och fylla i en blankett från skolans webbsida: kbtt.se

Kostnader

Pris:

Pris: 32.750 kr exkl. moms / termin (40.937,50 inkl. moms) / termin 

Total kostnad: 131. 000 kr exkl. moms (163.750 kr inkl. moms).

(Om du ej önskar egenterapin, vilket är en obligatorisk del, bör du meddela utbildningsansvarig detta och det kan finnas möjlighet att utesluta denna. Det framgår i intyget om du avstått denna del och avser motsvarande 3 hp.
Minskad kostnad = 1.400 kr ex moms /termin).

I kostnaden ingår utbildning via KBT Teamets utbildningsportal i form av textmaterial/ textföreläsning, filmföreläsningar, övningar och quiz. Handledning och egen terapidel i form av självkännedom och professionell utveckling, individuellt och i grupp 

Övningsdagar  2/ termin 1-3, med föreläsningar i Stockholm.

Kurslitteratur, resa och boende vid övningsdagar ingår ej i utbildningskostnaden.

Självkännedom och professionell utveckling (tidigare egenterapi)
Denna ligger utanför utbildningskostnaden, se hemsidan och denna kurs.

Information och Ansökan till utbildningar finns på hemsidan: kbtt.se

På hemsidans första sida längst ned kan du se en kort film som ger en inblick i portalen

Utbildningsansvariga

Ger dig möjligheten att vidareutbilda dig inom den Legitimationsgrundande utbildningen i psykoterapi (Pykoterapeutprogrammet, Steg-2) och bli legitimerad psykoterapeut.
Se universitetens hemsidor för övriga krav till Pykoterapeutprogrammet.Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (Steg 1) med digital behandling

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 6 recensioner
Skriv en recension
5/5
Kursdeltagare
14 jun 2022

5 av 5

5/5
Kursdeltagare
14 jun 2022

5 av 5

5/5
Kursdeltagare
02 okt 2021

Måste verkligen säga att hittills tycker jag att det är en otroligt bra och givande utbildning!

KBT teamet
Olaus Petrigatan 6
115 34 Stockholm

KBT teamet 

KBT Teamet KBT Teamet startades 2005 och är ett företag med mångårig erfarenhet av KBT-utbildning, både i klassrum och på nätet. Vår utbildningsledning har en gedigen akademisk kompetens och 40 års erfarenhet av att bedriva KBT-utbildning, handledning och kliniskt arbete...

Läs mer om KBT teamet och visa alla utbildningar.

Highlights