YH-utbildning

Specialistundersköterska inom vård och omsorg om äldre

Längd
2 år
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
augusti 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-09-13
Utbildningsform
Distans med träffar
Längd
2 år
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
augusti 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-09-13
Utbildningsform
Distans med träffar
Få mer information om utbildningen 👍

Specialistundersköterska inom vård och omsorg om äldre

Specialistundersköterska inom vård och omsorg om äldre

Det finns ett stort behov av Specialistutbildade undersköterskor inom vård och omsorg om äldre. Den ökande andelen äldre med komplexa vård och omsorgsbehov ställer krav på specialiserad kompetens och nya arbetssätt. De specialistutbildade undersköterskorna skall vara kulturbärare av god vård och omsorg. Specialistutbildade undersköterskor kan arbeta med olika expertuppdrag inom ramen för sin tjänst, som omsorgshandledare, metodutvecklare, äldresamordnare eller huvudhandledare.

Vill du vara med och utveckla äldreomsorgen och arbeta med personcentrering och ett salutogent arbetssätt? Då är det här rätt utbildning för dig. Utbildningen riktar sig till dig som är förtrogen i din undersköterskeroll, kan mycket och vill mer! Under utbildningen kommer du utöver att du utvecklar en fördjupad omvårdnads-och omsorgskompetens också att rustas för att kunna leda reflektionsgrupper, handleda andra, arbeta språkutvecklande och med kvalitetsutveckling.

För mer information om Specialistundersköterska inom vård och omsorg om äldre , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

augusti 2024

 • Distans med träffar
 • Distans
 • Sista ansökan: 2024-09-13

Så ansöker du

Ansökan

Ansökan görs via skolans egna hemsida. 

Behörighet och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolestudier

Särskild behörighet

Undersköterskeutbildning, Vård-och omsorgsprogrammet eller motsvarande

1 års arbetslivserfarenhet som Undersköterska

Är du osäker på om du har rätt behörighet kontakta Mina Jordan, mina.jordan(a)harryda.se

Efterfrågad kompetens

Exempel på yrken du kan jobba med efter utbildningen:

Metodhandledare

Omsorgshandledare

Specialistutbildad undersköterska

Undersköterska Hemsjukvård

Kursinformation

Utbildningen innehåller åtta obligatoriska kurser:

 • Demens och kognitiv svikt, psykisk ohälsa och beroendeproblematik 55 yhp
 • Dokumentation, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling 15 yhp
 • Examensarbete 15 yhp
 • Gerontologi 10 yhp
 • Lärande i arbete 20 yhp
 • Pedagogiskt ledarskap, metoder och arbetssätt 15 yhp
 • Specialiserad omsorg och omvårdnad vid åldrandets sjukdomar och palliativ vård 55 yhp
 • Välfärdsteknik och hjälpmedel 15 yhp

Demens och kognitiv svikt, psykisk ohälsa och beroendeproblematik, 55 yhp
Kursen behandlar demenssjukdomar och kognitiv svikt, olika sjukdomstillstånd utifrån ett medicinskt, psykologiskt och socialt perspektiv samt hur det påverkar den enskilde och anhöriga. Kursen behandlar även metoder utifrån nationella riktlinjer. Efter fullföljd kurs skall den studerande utvecklat kunskaper och färdigheter i att ge personcentrerad vård och omsorg till personer med demenssjukdom. Efter fullföljd kurs skall den studerande ha specialiserade kunskaper i och färdigheter i att anpassa sitt förhållningssätt till personen med demenssjukdoms förutsättningar. Den studerande ska utveckla kompetenser att självständigt vägleda och stödja kollegor att ge specifik personcentrerad omvårdnad till personer med BPSD-beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom samt genomföra behandlingsmetoder. Kursen behandlar psykisk hälsa och ohälsa, missbruk, beroendeproblematik, och samsjuklighet hos äldre.
Kursen behandlar olika psykiska sjukdomstillstånd, orsaker, komplexa omsorgs- och omvårdnadssituationer samt behandling. Den studerande ska utveckla en kompetens att självständigt planera, utföra och handleda vid specialiserade omsorgs- och omvårdnadsuppgifter vid psykisk ohälsa samt beroendeproblematik, tillsammans med ett multiprofessionellt team inom området

Dokumentation, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling, 15 yhp
Kursen behandlar hur omsorgs- och omvårdnadsuppgifter rapporteras, dokumenteras utifrån gällande lagstiftning, etiska principer och ska förebygga avvikelser genom kontinuerliga riskbedömningar. Den studerande skall utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser i att stödja kollegor i dokumentation, genomförandeplaner och levnadsberättelser utifrån lagar och riktlinjer. Kursen behandlar hur vården och omsorgen om äldre är organiserad, samt vikten av samverkan mellan professionerna i vårdkedjan. Kursen behandlar verksamhetsutveckling utifrån förekommande planer och behov utifrån evidensbaserad praktik. Vidare behandlar kursen metoder för systematiskt kvalitetsarbete, handhavande och tillvaratagande av aktuella för verksamheten nationella kvalitetsregister.

Examensarbete, 15 yhp
Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till LIA eller någon/några av kurserna i utbildningen. Kursen ska utveckla den studerandes kunskaper om vikten av ett vetenskapligt betraktelsesätt. Kursen behandlar kunskaper om ett systematiskt evidensbaserat arbetssätt, och forskningens betydelse för utvecklingsarbete. Kursen ska utveckla de studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser i att samla in, bearbeta, sammanställa, analysera, värdera och redovisa information på ett systematiskt sätt. Kursen ska utveckla den studerandes kompetenser att använda relevanta källor, tidigare resultat, samt att självständigt planera, genomföra och slutföra ett avgränsat projekt

Gerontologi, 10 yhp
Kursen behandlar det normala åldrandet ur fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Den studerande ska utveckla och fördjupa sin förmåga att identifiera normala åldersförändringar som påverkar äldres hälsa och livsvillkor samt äldres specifika behov. Kursen behandlar vilken syn och påverkan samhälletsoch omgivningen har på åldrandet och äldres livssituation. Den studerande ska utveckla sina kunskaper och förmågor i att bemöta utifrån ett professionellt förhållningssätt som stödjer den enskildes självständighet, självbestämmande, inflytande och delaktighet

Lärande i arbete, 20 yhp
Kursen behandlar det vardagliga arbetet på en arbetsplats samt ger tillfälle för reflektion och analys av arbetet. Den studerande ska ges möjlighet att omsätta teori till praktisk handling och ytterligare specialisera kunskaper och färdigheter inom verksamhetsfältet. Den studerande ska få kunskaper, färdigheter och kompetenser för att fungera som medarbetare med särskilt ansvarsområde för omsorg och omvårdnad av svårt sjuka äldre samt palliativt omvårdnadsarbete. Kursen ska även behandla verksamhetsutveckling och handledning samt etiska frågeställningar. De studerande skall ges möjlighet att fördjupa sin kompetens och få träna på framtida specialistfunktioner.

Pedagogiskt ledarskap, metoder och arbetssätt, 15 yhp
Kursen behandlar pedagogiskt ledarskap, arbetsplatslärande, grupprocessen, motivationsprocesser samt metoder för handledning reflektion och språkutvecklande arbetssätt. Kursen behandlar kommunikation och kulturkompetens. Kursen behandlar hur man arbetar med systematiskt förändringsarbete inom vård och omsorg. Den studerande ska utveckla en handlingsberedskap i hur man implementerar nya metoder och arbetssätt. Den studerade ska utveckla färdigheter i att leda reflektionsgrupper i syfte att medvetandegöra yrkesutövare om sina egna yrkeskunskaper för att kunna utveckla dessa.

Specialiserad omsorg och omvårdnad vid åldrandets sjukdomar och palliativ vård, 55 yhp
Kursen behandlar den specifika omsorg och omvårdnad samt stöd som krävs vid vanliga sjukdomar och sjukdomstillstånd hos äldre samt färdigheter och kompetenser att möta och behandla den enskilde på rätt sätt. Den studerande ska utveckla en specialiserad handlingsberedskap i att möta äldre med komplexa omvårdnads och omsorgsbehov inom hela vårdkedjan. Kursen behandlar personcentrad vård, rehabilitering, salutogent förhållningsätt, vårdkedjan, vårdplanering, rehabiliterande och funktionsbevarande insatser och arbetssätt. Kursen behandlar kunskaper om läkemedel vid åldrandets sjukdomar, kost, nutrition, munhälsa och fallprevention och smitta smittspridning. Kursen behandlar hur det är att arbeta nära döende och deras anhöriga utifrån ett salutogent förhållningssätt och ger färdighet i att tillämpa palliativ värdefilosofi. Kursen tar upp det svenska riktlinjer och styrdokument som reglerar den palliativa vården. Under kursen ska den studerande utveckla sin kompetens att självständigt vägleda och stödja kollegor att planera och utföra specialiserade omsorgs- och omvårdnadsuppgifter inom geriatrisk vård och omsorg tillsammans med ett multiprofessionellt team

Välfärdsteknik och hjälpmedel, 15 yhp
Kursen behandlar hur kvaliteten inom vård och omsorg kan höjas med stöd av digitala tjänster, välfärdsteknik och hjälpmedel. Kursen behandlar utvecklingen inom välfärdsteknik och hjälpmedelsområdet samt lyfter fram möjligheter och risker. Den studerande skall utifrån ett personcentrerat förhållningssätt ha kompetens för att ge förslag på och utforma digitala insatser som utgår från individuella omvårdnadsbehov. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna vara en aktiv part vid införandet av digitala välfärdstjänster i vård och omsorg om äldre.

Examen & Intyg

Examensbevis

Kostnader

Yh-utbildningar är statligt finansierade. Det innebär att de är fria från terminsavgifter och är studiemedelsberättigande enligt CSN:s normer. Du betalar för kurslitteratur, resor och uppehälle. 

Utbildningens mål

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/ i

 • gerontologi och geriatrik
 • funktionsbevarande omsorg samt rehabilitering
 • smittskyddsarbete och förebyggande smittskyddsåtgärder i såväl ordinära som extraordinära situationer
 • specialiserade kunskaper i dokumentation, genomförandeplaner, kvalitetsarbete och nationella kvalitetsregister utifrån lagstiftning, organisation. kost, nutrition, munhälsa
 • frisk och riskfaktorer, orsak, behandling vid psykisk ohälsa, beroendeproblematik samt vikten av att vara en del i det multiprofessionella teamet
 • hjärnans fysiologi och förändringar vid demenssjukdom och kognitiv svikt
 • specifik personcentrerad vård och omsorg och konsekvenser för individen och närstående vid demenssjukdom och kognitiv svikt samt kunna använda situations- och individanpassade metoder utifrån nationella riktlinjer.
 • beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom samt olika behandlingsmetoder
 • palliativ värdefilosofi, nationella riktlinjer för palliativ vård och svenska palliativregistret
 • vårdkedjan, dess professioner och förstå vikten av samordnad vårdplanering
 • digitala tjänster, välfärdsteknik, hjälpmedel och säkerhetsföreskrifter/lagstiftning
 • pedagogiskt ledarskap, grupprocessen, kulturkompetens, språkutvecklande arbetssätt, arbetsplatslärande samt metoder för handledning, reflektion och verksamhetsutveckling

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • planera, kliniskt bedöma och utföra specialiserade omsorgs- och omvårdnadsuppgifter utifrån ett salutogent förhållningssätt i olika komplexa omsorgs- och omvårdnadssituationer samt kunna stödja kollegor och närstående genom att vara en del i det multiprofessionella teamet
 • förebygga och minska smittspridning och praktiskt kunna omsätta föreskrifterna i verksamheten
 • tillämpa kunskaper inom kost, nutrition och munhälsa
 • tillämpa kunskaper om rehabilitering och funktionsbevarande omsorg
 • planera, bedöma och tillämpa specifik personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom och kognitiv svikt samt genom att vara en del i det multiprofessionella teamet kunna använda situations- och individanpassade metoder utifrån nationella riktlinjer
 • planera, bedöma och tillämpa specifik personcentrerad omvårdnad genom att vara en del i det multiprofessionella teamet till personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom samt genomföra olika behandlingsmetoder
 • tillämpa palliativ värdefilosofi, kulturkompetens samt kunna reflektera över sitt eget förhållningsätt till död och sorgearbete
  arbeta målstyrt, systematiskt samt bidra till att utveckla verksamheten och kvalitet utifrån evidensbaserad kunskap, lagar, dokumentation och andra styrdokument.
 • arbeta för införandet samt användandet av digitala tjänster, välfärdsteknik inom äldreomsorg med utgångspunkt i säkerhet och lagstiftning
 • handleda andra inom arbetsområdet samt tillämpa metoder för handledning, reflektion och arbetsplatslärande
 • ge en presentation på engelska i tal och skrift

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att

 • stödja och vägleda andra i komplexa omsorgs- och omvårdnadssituationer
 • självständigt vägleda och stödja kollegor att planera och utföra specialiserade omsorgs- och omvårdnadsuppgifter genom att vara en del av det multiprofessionella teamet
 • kompetens för att förebygga vårdrelaterade infektioner med hänsyn taget till den enskilde och handleda sina kollegor i syfte att minska smittspridning och identifiera och förebygga smittrisker i arbetsmiljön
 • självständigt vägleda och stödja kollegor att utföra specifik personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom och kognitiv svikt samt kunna använda situations- och individanpassade metoder utifrån nationella riktlinjer
 • självständigt vägleda och stödja kollegor att ge specifik personcentrerad omvårdnad till personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom samt genomföra behandlingsmetoder
 • utföra specialiserad omvårdnad utifrån nationella riktlinjer och kvalitetsregister samt vägleda och stödja kollegor i palliativ värdefilosofi och kulturkompetens
 • självständigt stödja kollegor i dokumentation och genomförandeplaner utifrån lagar och riktlinjer
 • tillämpa lagar, författningar, värdegrunder och andra styrdokument i syfte att utveckla verksamhet och kvalitet samt självständigt och tillsammans med andra arbeta målstyrt och systematiskt.
 • självständigt tillägna sig ytterligare kunskaper och färdigheter för kontinuerligt lärande och professionell utveckling och reflektion inom arbetsområdet
 • stödja och vägleda andra i användandet av digitala tjänster och välfärdsteknik i syfte att främja den enskildes delaktighet och självständighet

Yrkeshögskolan i Mölnlycke Facebook

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistundersköterska inom vård och omsorg om äldre

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 4,9

Baseras på 7 recensioner
Recensioner publiceras enligt vår recensionspolicy.
Skriv en recension
5/5
Freweini Tewelde
29 nov 2023
Mina synpunkter om utbildning

Jag har lärt mycket hittills tack vare bra upplägg, planering och pedagogiskt handledning av fantastiska lärare.

5/5
Nathalie öz
27 jun 2023

Väldigt bra upplägg på utb och lärorik

5/5
Mgt
26 jun 2023

Det är lärorikt

YHiM - Yrkeshögskolan i Mölnlycke
Långenäsvägen 5
435 80 Mölnlycke

Utbildning i trivsam miljö, med mycket kompetenta lärare När du väljer att satsa ett till två år på en utbildning kan det vara skönt att veta att du kommer att tillbringa en stor del av din tid i fräscha och...

Läs mer om YHiM - Yrkeshögskolan i Mölnlycke och visa alla utbildningar.

Highlights