Grundläggande psykoterapiutbildning KBT (Steg 1 KBT)

Skandinaviska Institutet för Evidensbaserad Psykologi
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans, Stockholm, Uppsala
Distans med träffar
4 terminer
Deltid, distans
149 500 SEK inkl. moms
Startdatum: 2023-09-04 - Distans

Om utbildningen

Grundläggande psykoterapiutbildning KBT(Tidigare steg-1 KBT)
Motsvarande 45 högskolepoäng"Undergraduate Diploma in Cognitive Behavioural Psychotherapy, 45 credits

Allmänna uppgifter
Kursen ges på distans med träffar på plats i Stockholm och Uppsala.Undervisningsspråk: Svenska men Engelska förekommer i vissa föreläsningar, artiklar och litteratur.Studietakt: Halvtidsstudier

Syfte

Utbildningen syftar till att ge en ge de studerande en bred grundläggande kunskap om KBT och dess olika metoder med fokus på transdiagnostisk och processbaserad KBT.

Ramar
Utbildningen utformas i enlighet med normerna för den tidigare statliga psykoterapiutbildningen (steg-1). 


ST_läkare

Utbildningen motsvarar de krav som ställs av Socialstyrelsen för att tillgodoräknas inom ramen för specialistutbildningen i psykiatri för läkare.

Auktorisation
Den grundläggande psykoterapiutbildningen (Steg 1 KBT) är granskad och godkänd av sfKBT.

För mer information om Grundläggande psykoterapiutbildning KBT (Steg 1 KBT), vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursens mål

Kursens innehåll

Kursen syftar till att studenten ska få grundläggande teoretiska och praktiska färdigheter i psykoterapeutiskt arbete. Kursen ger teoretisk bas och metodkunskap för psykoterapeutiskt arbete under handledning. Kursen omfattar följande fem delkurser som löper parallellt.

1: Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT. 
Motsvarar 18hp, 480 timmar eller 12 veckors heltidsstudier.-Övergripande introduktion till KBT (motsvara introduktionsutbildning i KBT).
-Historik ock utvecklingslinjer inom KBT. Olika synsätt på psykologisk ohälsa (sjukdom) och dess uppkomst och utveckling utifrån ett biologiskt, evolutionspsykologiskt, kognitivt och inlärningspsykologiskt perspektiv.
-Inlärningsteori, operant och respondent inlärningsteori, funktionell analys.-Kognitiv teorier och metoder, genomgång av etablerade kognitiva modeller och symtombaserade behandlingsmetoder och fallformuleringar.
-Relational Frame Theory (RFT).
-MI. Motiverande samtal.
-Emotioner. Emotionspsykologi samt relevant utvecklingspsykologi och neuropsykologi relaterat till psykoterapi.
-Vanliga psykologiska problem, diagnoser och psykopatologi. En orientering utifrån vanliga diagnossystem samt genomgång och presentation av symtombaserade psykologiska modeller.
-Fobier, OCD Depression, PTSD, Smärta, Stress, Ätproblem, Sömnproblem, Tinnitus, Epilepsi, Beroendeproblem, Psykos, GAD.
-Tillämpning av "Tredje vågens KBT". DBT, FAP. Self Compassion och mindfulness med särskild betoning på RFT och ACT (Acceptance and Commitment Therapy).
-Andra psykoterapeutiska inriktningar, aktuellt evidensläge.

2: Psykiatrisk diagnostik, metoder för bedömning och problemformulering

Motsvarar 18hp, 320 timmar eller 8 veckors heltidsstudier.
-KBT baserad fallformulering utifrån beteendeanalys och andra relevanta modeller i samtal och färdighetsträning. Processbaserad, generisk och syndromspecifik fallformulering.
-Att lära känna igen, kunna analysera, bearbeta och terapeutiskt använda egna reaktioner inför olika klienter i terapisituationen.  Datainsamling och att göra egna beteendeexperiment. Att göra en baslinje. Att forma en hyptotes, en formulering som leder fram till en intervention och att utvärdera en intervention. Genomgång av etablerade skattningsskalor. Att lära deltagarna att självständigt lägga upp behandling inom olika problemområden och att utvärdera denna behandling utifrån ett processorienterat arbetssätt samt att utifrån datainsamling och analys skapa egna övningar och metaforer.-Psykofarmakologi och psykoterapi.

3: Forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi

Motsvarar 3 hp, 80 timmar eller 2 veckors heltidsstudier.-Tekniska färdigheter för att söka vetenskapliga dokument i databaser och hantera digitala verktyg som är nödvändiga i utbildningen.
-Världsbilder och vetenskapsteori huvudsakligen utifrån mekanistisk världsbild och funktionell kontextualism.
-Forskningsmetodik. Träning i att genomföra sökning i relevanta databaser och i vetenskapliga tidskrifter. Att skriva vetenskapligt. Att göra en enkel singel subjekt design studie. Genomgång av vetenskapsteoretiska begrepp. Att lära sig att kritiskt granska forskningen inom det psykoterapeutiska området.-Etik och lagstiftning. Lagar och etiska regler som styr klinisk verksamhet, handledning, dokumentationsformer och forskningsarbete.

4: Psykoterapi under handledning 120 tim i grupp
 Motsvarar 9 hp, 120 timmar i grupp eller 3 veckors heltidsstudier.
-Klientarbete under handledning. Utbildningens mest omfattande moment där teori och praktik  integreras. Fortlöpande under utbildningen bedriver studenten individuellt terapeutiskt arbete under handledning som sker individuellt och i grupp. För godkänt på kursen ska minst tre patientarbeten och tre behandlingsrapporter vara godkända av handledare.
-Handledningen ges individuellt och i grupper om 3-4 deltagare under termin 2-4 sammanlagt 120 hl-timmar. I handledningen integreras teoretiska kunskaper med psykoterapeutiskt arbete. Handledningen genomförs via videokonferens eller live på plats i Uppsala eller Stockholm.

5: Självkännedom och professionell utveckling
Motsvarar 3 hp, 80 timmar eller 2 veckors heltidsstudier.Denna del ersätter den traditionella egenterapin. Det kan dock fortfarande förekomma krav på egenterapi vid ansökan till steg 2 på Universitet. Professionell utveckling, att göra löpande analyser på sig själv i terapiarbetet, själverfarenhet, grundläggande färdigheter i perspektivtagande (RFT) samt utifrån "Self-practice and Self-reflection" av James Bennett Levy.

Övrigt
Inlämningsuppgifter löpande under utbildningen, frågor och quiz. Examinationer genomförs muntlig, inspelat och skriftligt.

Upplägg

Kursen ges på distans med träffar på plats i Stockholm och Uppsala.
Undervisningsspråk: Svenska men Engelska förekommer i vissa föreläsningar, artiklar och litteratur. Kontakta oss för mer information om litteraturlista.

Vi garanterar kvalitén på utbildningen på flera sätt

Våra utbildare är legitimerade psykoterapeuter och/eller psykologer och har mångårig erfarenhet av utbildning, forskning, handledning och kliniskt arbete.  Tillsammans med vårt nätverk av internationella forskare garanterar vi att våra kurser och utbildningarna håller hög kvalitet med utgångspunkt från den senaste forskningen. Vi följer utvecklingen mot ett processorienterat arbetssätt inom modern kognitiv beteendeterapi och lägger stort värde i att göra våra studenter väl förberedda för framtida utmaningar. 

Mål

Kursens mål

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
-Visa kunskap om centrala teorier och metoder inom området för KBT.
-Redogöra för evidensbaserade processer i psykoterapi.
-Redogöra för och särskilja mellan olika förklaringsmodeller och teorier inom KBT för uppkomst och vidmakthållande av psykopatologi.
-Redogöra för etiska och juridiska aspekter i det psykoterapeutiska arbetet.
-Beskriva och problematisera hur det egna psykoterapeutiska arbetet kan utvärderas och hanteras med ett vetenskapligt förhållningssätt.

Färdigheter och förmåga
-Göra bedömning, samla data, forma analyser av klientens problembild och bedöma lämplighet för psykologisk behandling.
-Tillämpa evidensbaserade processer i psykoterapi.
-Etablera och upprätthålla en konstruktiv arbetsallians med klienten.
-Agera i enlighet med juridiska aspekter och etiska principer i det egna klientarbetet.
-Under handledning planera, genomföra och dokumentera behandlingsarbetet på god vetenskaplig, juridisk och etisk grund.
-Tillgodogöra sig handledarens återkopplingar och anvisningar på ett konstruktivt sätt.
-Visa förmåga att strukturerat presentera relevant kliniskt material, problemställningar och behandlingsplan för klienter, handledare och handledningsgrupp.
-Söka, granska och utvärdera information, artiklar och förhålla sig till evidensläget för psykoterapi.
-Utvärdera sitt terapeutiska patientarbete utifrån vetenskaplig grund.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-Under handledning identifiera egna begränsningar och styrkor i terapeutrollen.-Identifiera och reflektera över sitt eget behov av kompetensutveckling och när arbetet behöver handledning.
-Visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter samt att identifiera etiska aspekter på eget terapeutiskt arbete.

Så ansöker du

Förkunskapskrav

För att vara behörig att gå utbildningen måste villkoren för såväl allmän som särskild behörighet vara uppfyllda. Kursledningen förbehåller sig rätten att göra bedömningen av lämplighet för utbildningen utifrån ansökningar och intervju. Läs mer om allmän behörighet i Högskoleförordningen.-Har slutfört gymnasiestudier och uppfyller krav på grundläggande behörighet vid Svensk Högskola.
-Har fyllt 25 år och har varit yrkesverksam i minst 5 år.

-Tidigare erfarenhet av ett människovårdande yrke. -Har arbetsförhållande under utbildningstiden där terapeutiska arbetsuppgifter ingår som kan utgöra ett underlag för handledningsmomentet.

Om du inte uppfyller förkunskapskraven

Om du inte uppfyller förkunskapskraven så erbjuder vi möjlighet att genomföra en individuell prövning. Kontakta oss i sådana fall så berättar vi mer om hur vi då går tillväga.
Tillgodoräknande


Frågor om tillgodoräknande av delar från andra steg-1 eller liknande utbildning, prövas av kursledning och examinator efter framställan.

Examination

Kursens examination

För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt på samtliga prov och obligatoriska moment. Examination på delkurs 1-4 sker genom deltagande i seminarier och fullgörandet av arbetsuppgifter, inlämningsuppgifter, genom skriftliga och muntliga prov samt genom godkänt aktivt deltagande i handledning och godkänt på hemtentamen.I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och uppsamlingsprov. Inom ett år efter att kursen genomgått en förändring i kursplanen eller upphört erbjuds minst två ytterligare provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan.För godkänt på delkurs 4 krävs förutom fullgjord handledning och rapporter också fullgjort deltagande i det psykoterapeutiska arbetet med patient/klient. Examinationen sker utifrån handledarens bedömning i samråd med examinator. Kompletteringar av uteblivet teoriområde beslutas av kursledningen. Handledningen utvärderas kontinuerligt under handledningens gång. Utvärderingen har fokus både på studentens utveckling som terapeut och på handledningssituationen och relationen med medstudenter och handledare.Ekvivalering av kursavsnitt sker efter beslut av kursledningen. Som betyg används något av uttrycken godkänd eller underkänd.
 Vid underkänt betyg ska ytterligare examinationstillfällen erbjudas. Underkänns studenten på det handledda klientarbetet skall studenten erbjudas ett ytterligare tillfälle att göra om detta.
Betyg

Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd. För slutintyget godkänd krävs att kursdeltagaren fullföljer samtliga examinationsuppgifter och uppfyller de mål som anges för kursen.
Examensbenämning

Till utbildningsbevis som avser samtliga utbildningsmoment som för den studerande ingår i utbildningen skall knytas examensbenämningen ”Grundläggande psykoterapiutbildning med speciell inriktning mot kognitiv beteendeterapi”. På utbildningsbeviset finns följande översättning till engelska språket – ”Undergraduate Diploma in Cognitive Behavioural Psychotherapy”.

Kostnader

Kursavgiften faktureras terminsvis 29 900 kr ex moms (37 375 kr ink moms) i fyra terminer. Total kostnad för utbildningen är 119 600 ex moms (149 500 kr ink moms). 

Du kan delbetala din utbildning hos via vår samarbetspartner Human Finans. Du kan t.ex dela upp din betalning i 6 eller 12 månader.
Du kan ta kontakt direkt med Humanfinans kundservice:
Telefon: 08 560 201 15 alternativt 08 735 29 23

Fortsatta studier

En gedigen utbildningen som följer de riktlinjer och kriterier som finns för den grundläggande psykoterapiutbildningen (steg-1). Utbildningen ger möjlighet att studera vidare till legitimerad psykoterapeut (Steg-2) om du uppfyller de övriga behörighetskraven som du kan läsa om hos respektive utbildningsinstans.

Skandinaviska Institutet för Evidensbaserad Psykologi

SIEP

SIEP använder moderna lösningar för utbildning inom psykologi t.ex genomförs vissa utbildning online. Tillsammans med vårt nätverk av internationella forskare garanterar vi att våra kurser och utbildningarna håller hög kvalitet med utgångspunkt från den senaste forskningen. Väljer du att studera med...


Läs mer om Skandinaviska Institutet för Evidensbaserad Psykologi och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Grundläggande psykoterapiutbildning KBT (Steg 1 KBT)

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Skandinaviska Institutet för Evidensbaserad Psykologi

Edövägen 2
132 30 Stockholm

Tel: 070 985 01 36
Mobil 0706 63 43 45
www.siepinstitute.com


Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 8 recensioner.

Elin

Utbildningen gav en känsla av att vara i framkant utifrån senaste forskning. På ett nytänkande och lekfullt sätt kunde en samtalsbehandling utformas med syfte att bli så effektiv som möjligt för den specifika klienten. Tack för allt jag lärt mig och alla givande handledningstimmar!

Emelie

Sammantaget upplevs utbildningen som dynamisk och följsam i tiden. Mycket eget ansvar med frihet i upplägg av studietid och till kunskapsutveckling. Hög akademisk legitimitet. Rekommenderar varmt denna utbildning.

Charlotte

Evidensbaserad utbildning med erkända föreläsare/forskare från hela världen. Proffsig handledning. Jättenöjd med utbildningen som helhet!

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in