Speciallärarutbildning med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
Distans
90 hp
Deltid
Startdatum: Höst 2023 - Distans

Om utbildningen

Speciallärarprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå och omfattar 90 högskolepoäng (hp). I samtliga kursmoment utgör speciallärarprofessionen och kompetensen ett sammanhållande tema. Arbetsformerna är varierande och en viktig del är samarbete och erfarenhetsutbyte.Programmet tar sin utgångspunkt i specialpedagogiska perspektiv och förhållningssätt. Förmåga till kritisk reflektion och analys betonas under utbildningen. Utbildningen ska, i mötet mellan erfarenhetsbaserad och teoribaserad kunskap, ge deltagaren en fördjupad pedagogisk kompetens att möta den naturliga variationen av barns- och elevers olikheter och olika funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i form av fältstudiedagar ingår enligt särskild anvisning med syfte att studera, analysera och utveckla verksamheten utifrån den dynamiska processen mellan teori och praktik, utifrån deltagarnas tidigare examina. Erfarenheter från VFU i form av fältstudiedagar dokumenteras och bearbetas i den högskoleförlagda delen av utbildningen. Deltagaren har möjlighet att tillgodoräkna delar av sin yrkeserfarenhet som förskollärare, grundlärare eller fritidspedagog inom anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning, i utbildningen. När utbildningen påbörjas genomgår deltagarna en valideringsprocess som synliggör deras kunskaper och kompetenser och en bedömning görs av vilka moment/poäng som kan tillgodoräknas och vilka som måste läsas. Den inledande valideringen följs upp genom utbildningen.Kurs 1 Specialpedagogiska perspektiv på lärande och utveckling i en skola för alla (30 hp)I kursen studeras huvuddrag i specialpedagogik som forsknings- och kunskapsområde kopplat till syn på lärande. Specialpedagogiska begrepp analyseras och problematiseras för att fördjupa kunskap och förståelse inom specialpedagogikens vetenskapliga grund ur historiskt, nationellt och internationellt perspektiv. Förutsättningar för individens utveckling, lärande och socialisation belyses där olika förklaringsmodeller granskas och problematiseras på organisations-, grupp- och individnivå. Vidare ingår att studera ramar för skolans verksamhet såsom gällande styrdokument. Metoder för vetenskapligt arbete presenteras, studeras och prövas.Kurs 2 Specialpedagogiska perspektiv på intellektuell funktionsnedsättning (30 hp)I denna kurs fördjupar den studerande sina kunskaper inom intellektuell funktionsnedsättning ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Utbildningen utgår från områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen. Särskild vikt läggs vid att undervisa barn och elever med intellektuell funktionsnedsättning. Deltagaren ska även utveckla en fördjupad kunskap om neuropsykiatriska svårigheter i kombination med intellektuell funktionsnedsättning. Vidare ingår att genomföra och utvärdera pedagogiska utredningar och upprätta åtgärdsprogram relaterade till intellektuell funktionsnedsättning. Kunskapsutveckling gällande betyg och bedömning är en viktig del av kursen. I utredningsarbetet fördjupas och praktiseras ett urval av vetenskapliga metoder.Kurs 3 Professionella samtal för utveckling av goda lärandemiljöer (7,5 hp)I denna kurs belyses och analyseras speciallärarens roll i arbetet med skolans lokala förändrings- och utvecklingsarbete med särskilt tonvikt på speciallärarens roll som utvecklare av lärmiljöer för att kunna möta den naturliga variationen av elevers olikheter. Speciallärarens roll som kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör intellektuell funktionsnedsättning fördjupas. Kurs 4 Vetenskapligt förhållningssätt (7,5 hp)Kursen behandlar och fördjupar vetenskapliga, forskningsmetodiska och etiska frågeställningar.Kurs 5 Självständigt arbete med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning (15 hp)Kursen syftar till att deltagarna genomför ett självständigt vetenskapligt arbete, i form av ett examensarbete, inom intellektuell funktionsnedsättning. Examensarbetet skrivs i par.KursuppläggKurs 1 Specialpedagogiska perspektiv på lärande och utveckling i en skola för alla (30 hp)- Moment 1: Specialpedagogiska kunskapsområdet (15 hp)- Moment 2: Lärmiljöns betydelse för lärande och utveckling (15 hp)Kurs 2 Specialpedagogiska perspektiv på intellektuell funktionsnedsättning (30 hp)- Moment 1: Den anpassade skolans historia, uppdrag och målgrupp (15 hp)- Moment 2: Didaktiskt arbete för barn och elever med intellektuell funktionsnedsättning (15 hp)Kurs 3 Professionella samtal för utveckling av goda lärandemiljöer (7,5 hp)Kurs 4 Vetenskapligt förhållningssätt (7,5 hp)Kurs 5 Självständigt arbete med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning (15 hp).

Så ansöker du

Grundlärar- eller förskollärarexamen eller motsvarande som har en sådan examen som enligt behörighetsförordningen kan ligga till grund för behörighet att undervisa i anpassad skola, specialskolan eller att som speciallärare få bedriva undervisning som avser särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan eller motsvarande skolformer samt anställning inom skolväsendet. Huvudmannens godkännande krävs.

Examen & Intyg

Speciallärarexamen

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad

Box 59
291 88 KRISTIANSTAD

Tel: 044 250 30 00
Fax 044-12 96 51


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in