Magisterprogram i Digital design

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
Distans
60 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2023 - Distans
Antagningshistorik

Om utbildningen

För att skapa goda betingelser för studenten att utveckla teoretiskt kunnande och för att garantera progression i lärandet ges handledning under samtliga terminer. Detta innebär att studenten utöver handledning i det självständiga arbetet även erbjuds handledning i specifika moment. Samtliga kurser ges på avancerad nivå inom huvudområdet informatik, med särskild inriktning mot digital design. Utbildningen ges på distans med två träffar i Kristianstad per termin. Den förutsätter tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.Kritisk design 7,5 hpKursen i kritisk design använder spekulativa designförslag och metoder för att utmana gängse antaganden, förutfattade meningar och befintliga produkter och tjänster. Kursen syftar till att utveckla en en fördjupad inblick i olika teorier, analysmetoder samt gestaltningsformer och format när det gäller kritisk design. Genom studier och genomförande av designövningar utforskas olika aspekter av design och designarbete, i avsikt att provocera, framhäva problematik samt belysa konsekvenser av design, framtida produkter och tjänster.Smarta system - AI/Big data 7,5 hpKursen behandlar effekter av algoritmer och artificiell intelligens (AI), vad de kan användas till och vad de bör användas till. Big data behandlas på motsvarande sätt där mönsterigenkänning av stora datamängder hanteras och reflekteras över. Syftet med kursen är att ge en fördjupad förståelse för möjligheter och begränsningar med AI-metoder och big data.Skissa med hårdvara 7,5 hpStudenten ska utveckla en fördjupad förståelse för interaktionsdesign med fokus på design av befintlig och framtida teknik gällande fysiska användargränssnitt. Studenten ska generera alternativa idéer till möjliga lösningar i form av designkoncept med hjälp av fysiska datoriska material och inkluderande begrepp, teorier och vetenskapliga diskussioner. Kursen ska utveckla en förståelse för att skissa i hårdvara, samt att det finns fysiska datoriska material som tex mikrodatorer att tänka med.Designforskning 7,5 hpDesignforskningen inom informatik handlar om metoder och tekniker för att förstå, gestalta och kommunicera design. I denna kurs ställs några förhållandevis nya tolkningar vid sidan av de mer etablerade designteorierna med ursprung från exempelvis arkitektur. Kursen förklarar designvetenskap inom informatik inför kursen självständigt designarbete. Självständigt designarbete 30 hpKursen omfattar två spår varav det ena innebär forskning inom området informatik, särskilt digital design, och det andra ett konkret designprojekt. Kursens övergripande syften är att studenterna ska utveckla förmågan att på magisternivå planera, genomföra och presentera ett självständigt vetenskapligt arbete samt att studenterna ska utveckla förmågan att på magisternivå planera, genomföra och presentera ett designprojekt på vetenskaplig grund. Det självständiga arbetet presenteras som en vetenskaplig uppsats alternativt som en artikel för publicering i vetenskaplig tidskrift. Om artikelform väljes skriver studenterna en kompletterande kappa som gör att samtliga lärandemål täcks in. Designprojektet genomförs dels som en förstudie och dels som ett gestaltande arbete, där designprocess och slutresultat redovisas,

Så ansöker du

Kandidatexamen i Digital design 180 hp, Interaktionsdesign 180 hp eller motsvarande, samt Engelska 6. Därutöver krävs ett godkänt arbetsprov, en portfolio bestående av tre självständigt utförda arbeten samt en egen motivering till ansökan som visar att den sökande har goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Examen & Intyg

Magisterexamen

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad

Box 59
291 88 KRISTIANSTAD

Tel: 044 250 30 00
Fax 044-12 96 51


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in